தெருவினிலே என் தேவதை

தேர் உலா நிறைவான மருகுனிலேவலைந்த வில் விழிகளுக்கு மத்தியில் வட்ட மனாலமிட்டுஅருகம்புல் போன்ற தங்கசங்கிலியோ அழகு பணிமலத்தை அலங்கரிக்கஎன்னவளே பூக்களின் மீது அவ்வளவு காதாலா என்ன!!!!!!!ஆரமம் ஒன்றையே உன் கூந்தலில் அரங்கேற்றியுள்ளாய்ஆணமாய் உன் எலுவை கரம்பற்றிஇயல்பாய் நீ வருகையிலேஎன்னைச்சூழ்ந்த கரஒலியும் கூக்குரலும் மாறியதே ரம்மிய ஓதையாகநம்மைசூழ்ந்த கடும்பனைத்தும்என் கருவிழியிலிருந்து தெளிவற்று போனதுநடக்கும் வட்டிகையாய் வலம் வரும் உன்னைஎன் தோலர்களின் கேலிக்கைக்கு ஆஞ்சியும் கூட உன் ஆயினிலே ஞஞ்ஞை ஆன என்னைசிறிதும் கண்பாரமல் போவது என் துனிவடி

இருளில் வெளிச்சம்

தாய்,தன் குழந்தையைக்கிள்ளி அழ வைத்தாள்;தன் அன்பை வெளிக்காட்டிகுழந்தையை அரவணைத்துக்கொள்ள.. இறைவன்,அளவு கடந்த துக்கத்தைஉனக்கு அளிப்பான்..பின் எல்லையற்றஆனந்ததைஉனக்கு அளிக்கவே